De exploitant van het onlineplatform :

De SAS DG DEVELOPPEMENT - KEEP COOL, met een kapitaal van 91.000€, ingeschreven bij het RCS van Aix-en-Provence onder nummer 533-988-580 00015, met maatschappelijke zetel op het volgende adres:

Pôle d'activités Les Valladets,
Chemin des Valladets,
13510 Eguilles

N°TVA FR 82-533-988-580

Email : contact@keepcool.fr

Tél. 0806 231 030 van maandag tot en met vrijdag van 7u30 tot 20u (gratis nummer)

De maatschappij DG Développement (de "franchisegever" of "DG développement") is een onlineplatformbeheerder in de zin van artikel L111-7 van de consumentenwet, voor zover het franchisenemers die het zo wensen (de "franchisenemers" of "deelnemende franchisenemers") de mogelijkheid biedt hun abonnementspakketten te referentiëren op een speciale pagina op de website https://www.keepcool.fr, die het exclusieve eigendom van de franchisegever blijft.

Deze referentiëringsovereenkomst wordt gratis gesloten.

De franchisegever is ook gemachtigd om namens en voor rekening van de franchisenemers die het zo wensen, kosteloos verkopen af te sluiten.

DG DEVELOPPEMENT heeft daarom de dubbele rol van :
- exploitant van een dienstenplatform ;
- mandataris, bij het afsluiten van online-abonnementsovereenkomsten in naam van en voor de franchisenemers.

DG Développement is nooit partij bij de abonnementsverkoopovereenkomst, die rechtstreeks en uitsluitend tussen de franchisenemer en de klant wordt gesloten.

1. Algemene voorwaarden van de bemiddelingsdienst en de referentiëringsmodaliteiten

De algemene voorwaarden voor het gebruik van de website keepcool.fr zijn beschikbaar op de pagina die voorbehouden is voor de wettelijke vermeldingen:
https://www.keepcool.be/Wettelijke Vermeldingen/

Ze zijn ook opgenomen in bijlage 1 van dit document, waarmee ze een ondeelbaar geheel vormen. Er zijn geen referentiëringsmethoden die bepaalde franchisenemers bevoordelen, de clubs worden alfabetisch gerangschikt op basis van hun commerciële naam.

2. Informatie over de verplichtingen van de partijen

De informatie over de verkoper en de verplichtingen van de partijen zijn beschreven in de "Algemene Aansluitingsvoorwaarden met betrekking tot de abonnementsovereenkomst", waarvan het lid kennis dient te nemen alvorens een abonnement aan te gaan en die hij dient te aanvaarden door het daarvoor voorziene vakje aan te kruisen. Bijlage 1 Algemene gebruiksvoorwaarden

Bijlage 1: Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Wettelijke vermeldingen

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van keepcool.fr op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en opvolging ervan :

Eigenaar en ontwikkelaar van de bovengenoemde website:

SAS DG DEVELOPPEMENT - Keep Cool
met een kapitaal van 91.000€
RCS AIX 533-988-580 00015
Pôle d'activités Les Valladets,
Chemin des Valladets,
13510 Eguilles
TVA FR 82-533-988-580
Tél. 04 42 20 39 40

Directeur Publicatie
Dhr. Guy Deville
Email : contact@keepcool.fr

Technisch Verantwoordelijke Marketingafdeling
Email : contact@keepcool.fr

Hosting provider
AMAZON WEB SERVICES
67, Boulevard du Général Leclerc
92110 Clichy, France

2. Algemene Gebruiksvoorwaarden

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het definiëren van de voorwaarden voor het beschikbaar stellen van de diensten van de website ("keepcool.fr" en "keepcool.be").

Het gebruik van de website impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Elke toegang tot en/of gebruik van de website impliceert de aanvaarding en naleving van alle bepalingen van deze Voorwaarden en de onvoorwaardelijke aanvaarding ervan. Indien de Gebruiker deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet wenst te aanvaarden, wordt hij verzocht af te zien van elk gebruik van de Dienst.

De website wordt regelmatig bijgewerkt door DG Développement en zijn onafhankelijke franchisenemers. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht er zich zo vaak mogelijk op te beroepen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de keepcool.fr website is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van haar maatschappij en haar netwerk van onafhankelijke franchisenemers "Keep Cool".

DG Développement - Keep Cool streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie op het web te verstrekken. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze veroorzaakt worden door haarzelf of door derden die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de keepcool.fr website wordt uitsluitend ter informatie gegeven en is aan wijzigingen onderhevig. Bovendien is de informatie op de keepcool.fr website niet volledig. Deze informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die van toepassing kunnen zijn geworden sinds deze online geplaatst is.

4. Intellectuele eigendom en namaak

DG Développement - Keep Cool is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die op de website toegankelijk zijn, waaronder teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software.

"Keep Cool", "Le Sport Bonheur" en "La forme sans la Frime" zijn geregistreerde handelsmerken van DG Développement - Keep Cool. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: DG Développement – Keep Cool.

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of van een van de elementen ervan wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

5. Beperkingen van de aansprakelijkheid

Wanneer gebruikers inhoud op deze site mogen plaatsen, behoudt DG Développement - Keep Cool zich het recht voor om, zonder voorafgaandelijke kennisgeving, alle geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens. DG Développement – Keep Cool behoudt zich tevens het recht voor om de gebruiker aansprakelijk te stellen in burgerlijke en/of strafrechtelijke procedures, in het bijzonder ingeval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

6. Beheer van persoonsgegevens

Het beheer van persoonsgegevens wordt beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

De informatie die op de formulieren op keepcool.fr wordt verzameld, wordt door DG Développement / Keep Cool op verzoek van de uitbaters van de clubs van het Keep Cool-franchisenetwerk geregistreerd in een computerbestand. Elke uitbater is eigenaar van zijn bestand, dat hij zal gebruiken om de aanvragen van de gebruikers van de keepcool.fr website op te volgen.

In overeenstemming met de wet nr. 78-017 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden, wordt de gebruiker van de keepcool.fr website geïnformeerd dat zijn antwoorden op het inschrijvingsformulier en/of contactformulier noodzakelijk zijn voor de verwerking van zijn aanvraag door de teams van de Keep Cool club waarop het verzoek betrekking heeft.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Deze aanvraag moet per post worden verzonden naar het adres van de club waarmee hij contact heeft opgenomen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.keepcool.fr wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden.

7. Hyperlinks, cookies en geolokalisatie

De website van KEEP COOL maakt om de volgende redenen gebruik van de "cookie"-techniek:

- Om ons te helpen de activiteit van onze bezoekers op de site te meten en zo een ervaring aan te bieden die altijd beter is aangepast aan de verwachtingen van onze bezoekers.
- Om ons te helpen uw geografische locatie van de ene sessie naar de andere te herkennen en uw voorkeuren te onthouden. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat u uw zoekopdracht naar een club niet hoeft over te typen. In geen geval worden deze gegevens opgeslagen of gebruikt.
-Om ons te helpen bij het personaliseren van de inhoud en de reclame die u tijdens uw bezoek aan www.keepcool.fr of op partnerwebsites kan worden gepresenteerd. In geen geval is er een verband tussen deze cookies en persoonlijke informatie waarover DG Ontwikkeling.

KEEP COOL zou beschikken.

8. Hosting van inhoud die door derden wordt aangeboden

De aandacht van de internetgebruiker wordt gevestigd op het feit dat elke club wordt beheerd door een onafhankelijke franchisenemer. Voor clubspecifieke inhoud is DG Développement dus alleen de hosting provider van inhoud die door een derde partij wordt geproduceerd en waarover zij geen controle heeft. De maatschappij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en eventuele latere wijzigingen die rechtstreeks door deze derden worden gepubliceerd.

Indien bij het gebruik van deze pagina's illegale, onjuiste of onvolledige inhoud wordt aangeboden, is alleen de auteur van de pagina in kwestie verantwoordelijk en niet DG Développement - Keep Cool.

DG Développement - Keep Cool kan alleen aansprakelijk worden gesteld als het op de hoogte was van de inhoud en het technisch mogelijk was om het gebruik van deze site te verhinderen als de inhoud in strijd was met de wet.

9. Gepubliceerde tarieven

De op deze website gepubliceerde tarieven zijn beschikbaar in de deelnemende clubs, onder voorwaarden die in de club zijn uitgehangen, meer bepaald een maandelijks abonnement met een initiële periode van 12 maanden en betaling van een pakket inclusief lidmaatschap van het internationaal netwerk dat toegang geeft tot alle Keep Cool clubs, individuele evaluatie en een gepersonaliseerd programma.

10. Toepasselijk recht en rechtsgebieden

De rechtsregels, die van toepassing zijn op de inhoud en de overdracht van gegevens op en rond de website keepcool.fr, worden bepaald door het Franse recht. In geval van een geschil dat niet met een minnelijke schikking kan worden geregeld, zijn de Franse rechtbanken territoriaal bevoegd.

11. Verklarende woordenlijst

Gebruiker: Persoon die internetverbinding maakt met behulp van de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).